gps tracking

gps tracking คือ การเฉพาะเจาะจงตำแหน่ง gps tracking  เป็นเครื่องมือ ที่ใช้เพื่อสำหรับในการติดตาม ตัวบุคคล หรือ ติดตามยานพาหนะ เป็นต้นว่า รถยนต์ เรือ รถบรรทุก รถบรรทุกวัตถุอันตราย และ แฟน สามารถเรียกมีอีกอย่างว่า gps tracking จะใช้สำหรับในการติดตามตรวจทาน เส้นทางเดินทาง ต่างๆได้ โดยเมื่อเครื่อง GPS ได้รับคำสัญญาณ จากดาวเทียม ตั้งแต่ 3 ดวงข้ึน้ไป แล้ว จะกระทำการคำนวณหาพิกัด หรือ ตำแหน่ง ของตนได้ง่ายมากยิ่งขึ้น แล้ว นำผลที่ได้ส่งไปยัง Server เพื่อที่จะ บอกผลลัพธ์ บนแผนที่ โดยอาศัยข้อตกลงณ GPRSเป็นเครื่องมือ ที่มีความสำคัญ อย่างยิ่งเพื่อ เจ้าหน้าที่ตำรวจ, เจ้าบทบาทดับเพลิง 8 เหตุผลที่ควรเลือกใช้บริการ GTS​ติด GPS รถยนต์ ประสบการณ์มากกว่า 8 […]